Literaturhinweise

Hier find­en Sie weit­er­führende Lit­er­atur zum The­menge­bi­et Elek­tro­n­is­ch­er Rechtsverkehr, Rechtsin­for­matik, Legal Tech etc.

  • Recht­shand­buch Legal Tech
    Stephan Brei­den­bach und Flo­ri­an Glatz, Recht­shand­buch Legal Tech, Ver­lag C.H. Beck, München 2018, Preis 99,00 €
  • Legal Tech (Taschen­buch)
    Markus Har­tung, Ger­not Hal­bleib, Micha Manuel Bues, Legal Tech, Ver­lag C.H. Beck und Ver­lag Vahlen, München 2018, Preis 89,00 €