Son­der­ver­an­stal­tun­gen und Unter­neh­mens­prä­sen­ta­tio­nen

C.H. Beck beck-online DIE DATENBANK
Mit Links zum Recht

Prof. Dr. Hel­mut Rüß­mann
Zeit 26. Sep­tem­ber 2002, 12.15 – 12.45 Uhr
Ort Hör­saal 112
juris GmbH Recht ver­netzt – juris Web erschließt Zusam­men­hän­ge

Prof. Dr. Maxi­mi­li­an Her­ber­ger

Zeit 26. Sep­tem­ber 2002, 13.00 – 13.45 Uhr
Ort Hör­saal 112